Общи условия

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта, които уреждат правилата за използването му, включително сключването на договор за покупко-продажба.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА oki-krasnoselo.com
2.1.   „Интерсофт“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление Община Варна, гр. Варна, ул. Александър Дякович 45, с ЕИК 103701630.
2.2.   „Интерсоф“ ООД администрира уеб сайтът oki-krasnoselo.com, под формата на сайта www.oki-krasnoselo.com (наричан за краткост „Платформата“).
2.3.   Можете да се свържете с oki-krasnoselo.com на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес: office@oki-krasnoselo.com.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от oki-krasnoselo.com (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с oki-krasnoselo.com и което е заявило създаването и използването на акаунт;
3.1.2. се е регистрирало на платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в платформата;
3.1.3. след създаването на свой акаунт на платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия oki-krasnoselo.com с oki-krasnoselo.com.
3.2. Продавач – oki-krasnoselo.com.
3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса oki-krasnoselo.com и неговите поддомейни.
3.4. Платформата – Сайта oki-krasnoselo.com
3.5. Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на купувача да изпрати поръчка и който съдържа информация за клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в акаунта, да е вярна, пълна и актуална.
3.6. Моите билети – раздел в акаунта, който позволява на клиента да прегледа направените поръчки от стоки и услуги.
3.7. Моята количка – секция в акаунта, която позволява на клиента да добавя стоки или услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че стоките и услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на поръчка клиентът може се възползва от услугата на oki-krasnoselo.com за проследяване на стоките и услугите посредством получаване на търговски съобщения от oki-krasnoselo.com.
3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между oki-krasnoselo.com и клиента, чрез който клиентът заявява през платформата желанието си за купуване на стоки или услуги от платформата.
3.9. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на платформата, включително продукти и услуги, споменати в поръчката, които се предоставят от oki-krasnoselo.com в резултат на сключен договор.
3.10. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката oki-krasnoselo.com или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време.
3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между oki-krasnoselo.com и клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги през платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на платформата („документа“).
3.12. Съдържание
цялата информация на платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на клиента към oki-krasnoselo.com, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на oki-krasnoselo.com на клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията на платформата, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи в определен период от време.
3.13. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на oki-krasnoselo.com обвързват всички клиенти на платформата.
4.2. Всяко използване на платформата означава, че клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването й и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.
4.3. oki-krasnoselo.com си запазва правото да актуализира и изменя общите условия на платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на клиентите от момента, в който е публикуван на платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на платформата изменената версия на документа, поради което ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ. Към всяка сделка през платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между клиента и oki-krasnoselo.com.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. oki-krasnoselo.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от oki-krasnoselo.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. oki-krasnoselo.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през платформата като направи поръчка по електронен път.
5.2. oki-krasnoselo.com ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
5.3. oki-krasnoselo.com има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи oki-krasnoselo.com уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между oki-krasnoselo.com и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на уведомление, че стоката от поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и oki-krasnoselo.com, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между oki-krasnoselo.com и клиента. Гаранционният сертификат за всяка стока, в случай, че има такъв, ще я придружава.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
6.2. oki-krasnoselo.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на oki-krasnoselo.com или трето лице. При това положение право на клиента е да се обърне към oki-krasnoselo.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи oki-krasnoselo.com не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с oki-krasnoselo.com на посочените адреси в раздел „Контакти” на платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от платформата или игнорирани.
6.4. oki-krasnoselo.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите промоции на платформата, за определен период от време.
6.5. Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, oki-krasnoselo.com не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на купувача.
6.7. Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. oki-krasnoselo.com няма да носи отговорност за такива несъответствия.
6.8. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една стока или услуга, купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената стока или услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на акаунта му. Чрез даването на рецензия, клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на продуктите.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. oki-krasnoselo.com има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на платформата, са изключителна собственост на oki-krasnoselo.com.
8.2. oki-krasnoselo.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между oki-krasnoselo.com и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на oki-krasnoselo.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на платформата или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на oki-krasnoselo.com върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на oki-krasnoselo.com.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.5. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на oki-krasnoselo.com за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между oki-krasnoselo.com и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на oki-krasnoselo.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на oki-krasnoselo.com няма да се счита за съгласие от страна на oki-krasnoselo.com да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от oki-krasnoselo.com.
8.7. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от oki-krasnoselo.com.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
9.2. Всяка добавена в Моята количка стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в Моята количка, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
9.3. Потвърждавайки поръчката oki-krasnoselo.com потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на oki-krasnoselo.com във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на oki-krasnoselo.com да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.
9.6. oki-krasnoselo.com има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
неприемане от страна на банката-издател на клиента на трансакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на oki-krasnoselo.com при онлайн плащания;
предоставените от клиента данни в платформата са непълни и/или грешни.
9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, в срока, предоставен от oki-krasnoselo.com, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги и от датата на получаването на купената стока от клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с oki-krasnoselo.com на имейл. Клиентът връща пратката за своя сметка. Необходимо е клиентът да попълни електронния формуляр за връщане на oki-krasnoselo.com.
9.8. oki-krasnoselo.com се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от клиента, че последният е върнал съответната стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за купувача като се използва същото платежно средство, използвано от купувача при първоначалната трансакция, освен ако купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
9.9. oki-krasnoselo.com има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на продадените стоки.
9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от oki-krasnoselo.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло;
при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на oki-krasnoselo.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от oki-krasnoselo.com: (1) поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на oki-krasnoselo.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. oki-krasnoselo.com има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че oki-krasnoselo.com може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. oki-krasnoselo.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на oki-krasnoselo.com (включително електронен адрес) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват oki-krasnoselo.com или трети лица, които са куриери, партньори на oki-krasnoselo.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които oki-krasnoselo.com може да разработи общи програми за предлагане на стоките и/или услугите на пазара и др.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на търговски съобщения.
12.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на oki-krasnoselo.com за получаване на търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в акаунта си.
12.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След покупката на стока или услуга, oki-krasnoselo.com ще изпрати на клиента търговски съобщения относно предложения за стоки или услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно със закупената стока или услуга.
12.5. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на търговски съобщения.
12.6. oki-krasnoselo.com може да използва данни на клиента за пазарни и потребителски проучвания. Тези данни, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания, не се използват за рекламни цели.

13. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
13.4. oki-krasnoselo.com ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки или предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.
13.5. oki-krasnoselo.com издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга, предлагана на платформата от oki-krasnoselo.com. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса за връзка.
13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът/потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
13.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от oki-krasnoselo.com фактури в акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
13.8. При плащане с дебитна или кредитна карта, клиентът се пренасочва към системата за онлайн плащане на MyPOS.
13.9. oki-krasnoselo.com по никакъв начин няма достъп и не записва въвежданата от клиента картова информация при онлайн плащане - номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитни и кредитни карти.
13.10. В случай, че в акаунта на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между oki-krasnoselo.com и клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

15. ПОКУПКА НА БИЛЕТ
"Интерсофт" ООД сключва договор от името на Театъра /"Ви Ен Тийм" ООД/ в качеството си на упълномощено лице за продажба на билети с договор за упълномощаване от 18.03.2022 г.
Покупката на билет осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра /"Ви Ен Тийм" ООД/ при тези общи условия.

След покупка на билет, билетът може да бъде отворен и разпечатан от раздел "Моите билети" на хартиен носител или представен за проверка на екран на мобилно устройство.

15.1. Билетът съдържа следната информация – дата и начален час на представлението, цена на билета , избраните от зрителя ред и място в залата.

15.2. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.

15.3. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума.

15.4. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.

15.5. Билетите важат единствено за датата, изписана на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.

16. В случай на сваляне на представление от програмата, "Ви Ен Тийм" / Театър "Българан" се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:
16.1. Възстановяване на пълната сума след изпращане на имейл от контактният в профила и заявяване за искане за възстановяване на сума с посочване на контактно лице за сваленото представление в срок до 60 календарни дни /след обявен график, без почивни и празнични дни/.
16.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
16.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от репертоара на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената:
– ако новият билет е по-евтин – Театърът не дължи възстановяване на разликата,
– ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Театъра.
16.4. В случаите на т. 2 и 3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на т. 2 и 3.
С продажбата на билет "Ви Ен Тийм" ООД /Театър "Българан"/ се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.

17. С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
17.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.
17.2. Да не пуши в сградите на Театъра;
17.3. Да не внася храна и напитки в залите;
17.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
17.5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;
17.6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

18. Спектаклите в програмата на "Ви Ен Тийм" / Театър "Българан" не са подходящи за деца под 12 г. Постановките или части от тях биха могли да повлияят неблагорпиятно на социалното и психическо равитие на децата под 12 години.

19. Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи, става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.
За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.

20. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра bulgaran.bg

21. Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.
Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от "Ви Ен Тийм" ООД или Театър "Българан" и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.

22. Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

23. РЕГЛАМЕНТ НА ТЕАТЪРА
Приемаме за естествено, че зрителят ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ, ДА НЕ ВНАСЯ ХРАНИ В ЗАЛАТА, ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ФОТО ИЛИ АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА по време на представлението, ДА ПАЗИ ТИШИНА и да не пречи на другите зрители да гледат спектакъла, ДА ИЗКЛЮЧИ ЗВУКА НА МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН преди неговото начало.

- ОБЛЕКЛО
Театърът не налага ограничения относно стила на облекло на зрителите, стига то да бъде прилично и чисто.
- БАГАЖ
В театъра не може да се внасят и оставят чанти с размери по-големи от стандартите за ръчен багаж.
- ПРИСТИГАНЕ В ТЕАТЪРА
Молим ви да си осигурите достатъчно време за настаняване преди началото на представлението.
Желателно е да влезете в театъра около 15 минути преди часа на представлението
- ВАШЕТО МЯСТО
Вашето място е обозначено на билета ви.
При влизане в зрителната зала можете да изискате помощ за намиране на мястото си от представителите на салонния персонал.
- ЗАКЪСНЕНИЕ
При пристигане в последния момент може да бъдете настанени от салонния персонал на място различно от обозначеното на билета ви.
- ПУШЕНЕ
Пушенето в сградата на театъра е забранено.
- ДОСТЪП
При предварително обаждане се осигурява достъп и място за зрители със специални нужди.
Телефон за контакт – 052 602 828
- ДЕЦА В ТЕАТЪРА
На касата на театъра можете да получите информация за представления подходящи и за подрастващи. Основният репертоар НЕ Е подходящ за деца до 12 г.
- СУВЕНИРИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Картички, календари, книги, плакати и др. се продават в Билетния център на театъра. Пак там можете да получите и месечните програми на театъра.

За препоръки и мнения пишете на office@oki-krasnoselo.com